Belangrijke data 

Maandag  NovemberOudergesprekken 

Dinsdag 3 novemberJaarvergadering Ouderraad (digitaal) 

Week van 9 novemberOudergesprekken (digitaal) 

Zaterdag 14 novemberSinterklaas in het land 

Donderdag 26 novemberPietenmiddag 

Woensdag 25 november Zwemmen groep 6/7/8 

Vrijdag 4 decemberSinterklaas op school 

   

Berichten voor iedereen 

Nieuwe leerlingen: 

Wij heten de volgende leerlingen van harte welkom en wensen hen veel plezier en succes op de Sint-Petrusschool: 

Groep 1-2 Lia/Tineke: 

  • Devin Manschot 
  • Madalena Rodrigues Dinis Fernandes 
  • Ibeye Evie Matos Perez 

Groep 1-2 Joan/Karin: 

-Bryan Manschot 

-Rosa Charlotte Matos Perez 

Groep 1-2 Manon/Annette: 

  • Noor Zouihel 
  • Anaya Abbas 

 

Algemeen 

Gelukkig mogen we “live” onderwijs aan de kinderen blijven geven in deze Coronatijd. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, al vinden sommige teamleden het ook wel spannend. Na een rustige herfstvakantie zijn we vorige week maandag gestart met een studiedag. Het heeft veel opgeleverd. We hebben het onderwijsaanbod voor de periode tot de kerstvakantie besproken en ons verder verdiept in de mogelijkheden van Gynzy. We weten dat de kracht zit in de voorbereiding van het aanbod, het was goed om daar de tijd voor te nemen.  

Vorige week startten we vol goede zin, maar helaas was bij één van de leerkrachten van groep 1/2 de testuitslag positief. De verschijnselen zijn tot op de dag van vandaag gelukkig mild. Ook van verschillende ouders is ons bekend dat Corona in de directe omgeving heerst. We hopen van harte dat iedereen snel opknapt. Zoals we eerder schreven proberen we zoveel als mogelijk zelf op te vangen maar dit zal ook in de komende periode, hopelijk maar af en toe, niet lukken. We streven ernaar om u dit uiterlijk de dag van tevoren laten weten. Het team probeert in school zoveel mogelijk afstand te houden van elkaar. Zo lunchen we niet meer in dezelfde ruimte, maar verdeeld over de hele school. Heel ongezellig, maar noodzakelijk. We willen u nogmaals met klem verzoeken om ons zelf op de hoogte te brengen wanneer er in uw gezin een positieve testuitslag is. Ook wanneer de GGD aangeeft dat zij dat zullen doen. We proberen de ramen en deuren van het schoolgebouw zo lang mogelijk open te houden om zoveel mogelijk schone lucht binnen te krijgen. Wilt u rekening houden met warme kleding voor de kinderen? 

Digitale Oudergesprekken:                                                                                         

In deze tijd waarin het lastig is om elkaar in en rond de school te ontmoeten, hebben we moeten besluiten om alle oudergesprekken digitaal te laten plaatsvinden. Vanaf maandag 2 november kunt u zich via Parro inschrijven voor een oudergesprek. U ontvangt hierbij ook een Teams link waarmee u zich op het afgesproken tijdstip kan aanmelden.  

Jaarlijkse ledenvergadering Ouderraad  

Dinsdag 3 november staat er een Jaarlijkse ledenvergadering van de ouderraad op de kalender. Via Teams 

krijgt u de mogelijkheid om deze vergadering bij te wonen. De ouderraad zal zijn nieuwe leden voorstellen, toelichten welke activiteiten zij afgelopen jaar hebben georganiseerd en de begroting voor komend schooljaar wordt besproken en vastgesteld.    

Oproep gemeente Diemen Sint-Maarten en Halloween 

De gemeente doet via de scholen/kinderopvangorganisaties een dringende oproep aan ouders om niet met de kinderen langs de deuren te gaan voor de viering van Halloween en Sint-Maarten. Meer  informatie en tips om het feest in kleine kring  thuis te vieren vindt u hier: https://www.diemen.nl/Onderwerpen/Coronacrisis/Laatste_nieuws_Coronacrisis/Nieuws_over_de_coronacrisis/Nieuws_over_Sint_Maarten_en_Halloween 

Op tijd komen  

Door de wisselende starttijden van de afgelopen maanden begrijpen we dat niet iedereen de starttijden helemaal scherp heeft. De afgelopen periode zien we helaas dat veel leerlingen regelmatig te laat komen. De laatkomers missen een stukje onderwijs en verstoren de les. We willen iedereen dan ook verzoeken om op tijd aanwezig te zijn.  

Voor de duidelijkheid hier nog even de huidige starttijden: 

De deuren gaan elke dag om 08.35 open en de lessen starten om 08.45.  

In de middag na de TSO gaan de deuren om 13.20 open en beginnen de lessen om 13:30.  

Opleiden in de school (OPLIS) 

De ASKO (ons bestuur) werkt nauw samen met de Pabo verbonden aan de Hoge School van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam om studenten op te leiden tot leerkracht. Dat wordt Opleiden in de School (OPLIS) genoemd. De Sint-Petrusschool heeft vorig jaar een procedure doorlopen om ook opleidingsschool te worden binnen de OPLIS. Dat betekent dat we dit jaar weer stagiaires in huis hebben en dat Willeke -onze nieuwe opleider- zich gaat richten op de begeleiding van de studenten. We hebben in het totaal 5 stagiaires op school stage lopen. Ze lopen in diverse bouwen stage en zijn tot minimaal januari bij ons op school in de leer. De stagiaires hebben zich aan de klassen waarin ze stage lopen voorgesteld en zullen in sommige gevallen ook aansluiten bij eventuele oudercontact momenten. Wij hopen dat ze een leuk, maar vooral leerzaam jaar zullen hebben! 

De medezeggenschapsraad Sint-Petrusschool en oproep van de GMR van ASKO 

Elke school in Nederland heeft een medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten vertegenwoordigers van het personeel en de ouders. Voor onze school zitten de volgende personen in de MR; 

Oudergeleding 

 
 

Mijn naam is Anna Holland. Mijn dochters zitten in groep 4 (Emma) en groep 6 (Evi). Ik vind het belangrijk dat ouders mee kunnen denken over het beleid dat de school voert en als MR-lid streef ik ernaar een positieve bijdrage te leveren aan de gang van zaken op onze school. Daarnaast vind ik het heel belangrijk om te weten wat er leeft onder de ouders van school dus spreek me vooral aan als je vragen hebt. 

  

Mijn naam is Patricia Wolvers en ik woon samen met Frank en onze dochter Donna Habes (groep 5) in het centrum van Diemen. Net als iedere ouder vind ik het belangrijk dat er een prettige en veilige schoolomgeving wordt geboden waarin elk kind het beste uit zichzelf kan halen. Uiteraard heeft de school hierin het grootste aandeel, maar ook de actieve steun van ouders speelt een belangrijke rol. Ik ben voorstander van een open en transparante communicatie. Dus heb je ideeën, vragen of opmerkingen m.b.t. de MR, dan kom ik graag met je in contact (patriciawolvers@hotmail.com). 

Personeelsgeleding  

 
 

Joan Stevense, leerkracht groep 1/2 

 

Monique Engelmoer, Leerkracht groep 5 

De MR vergadert een aantal keer per jaar over alle zaken die spelen op school. Voor sommige zaken heeft de MR instemmingsrecht en over andere zaken een adviesrecht. 

Boven onze MR “hangt” de gemeenschappelijk medezeggenschapsraad van de ASKO (ons schoolbestuur).  

De GMR praat over zaken die spelen op bestuurlijk niveau (alle scholen van de ASKO). Bij deze oudergeleding van de GMR is een vacature ontstaan. Hieronder vindt u meer informatie over deze vacature:   

Wil jij meedenken over het beleid van de ASKO? Meld je dan aan als kandidaat voor de GMR! Vanwege het eind van de eerste zittingstermijn van twee GMR-leden van de personeelsgeleding en vanwege schoolwisseling van een GMR-lid van de oudergeleding, zijn er meerdere vacatures ontstaan voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de ASKO. Zie jij het nut en de noodzaak in van een goede GMR en wil je meepraten en meebeslissen? Geef je dan op! 

Wat doe je als GMR-lid? 

Samen met jouw collega’s van de GMR buig je je over bovenschoolse beslissingen en beleid van het schoolbestuur en je denkt en beslist mee over de verdeling van de financiële middelen. Waarbij er per januari 2021 naast het adviesrecht, ook instemmingsrecht komt op de meerjarenbegroting. Je start in een bijzondere tijd: noodplan lerarentekort, COVID-19, onderwijsachterstanden. Ook dan waak je over het gemeenschappelijk belang. Dit vraagt wel wat van jou: snel schakelen, kritische en constructieve houding en  waar niet alles vanzelfsprekend is. Saai is het in ieder geval niet. 

Wie kan zich verkiesbaar stellen? Er is op dit moment één vacature voor de oudergeleding en twee vacatures voor de personeelsgeleding. Alle medewerkers van ASKO mogen zich verkiesbaar stellen voor de personeelsgeleding van de GMR. De personeelsleden die momenteel in de GMR zitten zullen zich weer verkiesbaar stellen om de ingezette koers en continuïteit te waarborgen. Als kandidaat voor de oudergeleding is het van belang dat je één of meerdere leerlingen op een ASKO school hebben zitten, liefst nog een aantal jaar omdat het best wat tijdkost om er helemaal in te komen. Dit is ook  wenselijk voor de continuïteit van het team. 

Vergaderingen: De GMR vergadert circa 7 keer per jaar, op dinsdagavond vanaf 18.00u. In totaal zitten er 4 ouders en 4 personeelsleden in de GMR. Daarnaast hebben we tenminste twee keer per jaar een vergadering met de Raad van Toezicht. Vanwege de aangescherpte maatregelen vergaderen we momenteel online. 

Aanmelden? Als je geïnteresseerd bent dan kan je je kandidaat stellen tot en met vrijdag 6 november 2020. Geef in de aanmelding aan voor welke vacature de kandidaatstelling is (ouder- of personeelsgeleding). Op maandag 9 november is de uitslag bekend. Als er meer kandidaten zijn dan plekken, dan volgen er verkiezingen waarbij de MR’en van de scholen stemrecht hebben. De uitslag is dan op 9 december 2020 bekend. 

Voor vragen en/of aanmelding (inclusief motivatie) kan je een mailtje sturen naarGMR.asko@askoscholen.nl ter attentie van Hanane Abaydi en onder vermelding van GMR verkiezingen. 

Feesten de aankomende periode 

In de komende periode staan er zoals vanouds festiviteiten op het programma. Voor alle kinderen van de Sint-Petrusschool willen wij deze feesten natuurlijk zo gezellig mogelijk vieren en gewoon door laten gaan. Wel wordt het een en ander dusdanig aangepast, zodat het Coronaproof is.  

Sint-Maarten 

Voor Sint-Maarten betekent dit dat er in sommige klassen lampions worden gemaakt en dat de kinderen met hun lampion een tocht door de school zullen maken. De kinderen zullen deze lampion pas na 11 november mee naar huis krijgen. Daarnaast zal op 11 november de leerkracht het verhaal van Sint-Maarten vertellen en delen we een traktatie uit.    

Sinterklaas 

Sinterklaas is dit jaar zonder aankomst en ontvangst op het plein. Het speelt zich, geheel binnen het gebouw af. Sint en Pieten zijn uitgenodigd en bezoeken de Sint-Petrusschool op 4 december. De Pieten zorgen voor verpakt 'strooigoed'.  De kinderen van de groepen 5 t/m 8 maken zoals altijd een surprise en nemen deze op 3 december mee naar school. De kijkmiddag voor de surprises kan niet doorgaan. De leerkrachten maken een filmpje of foto's en delen deze via Parro met u.  

Kerst 

Op dit moment worden er plannen gemaakt over wat er met Kerst wel mogelijk is. Wij zijn ons ervan bewust dat hoe de feesten op dit moment vorm krijgen, steeds zonder aanwezigheid is van u. Via een filmpje en foto's in Parro proberen wij toch iedereen mee te laten genieten van wat wij organiseren voor de kinderen.  

Veilig in het verkeer 

Het is weer herfst waardoor het ’s morgens nog donker is en het vaker regent als de leerlingen aankomen op en vertrekken van school. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. In de haast kunnen de vooral jonge kinderen over het hoofd worden gezien. Om deze reden hebben hier de afgelopen week in de klassen aandacht aan besteed. Van de vader van Jelte (groep 5) en Fedde (groep 1/2c) die bij de politie werkt, hebben alle kinderen lampjes voor op hun fiets cadeau gekregen. We willen hem hier hartelijk voor danken! We hopen dat iedereen nu veilig in het donker over straat kan. 

Met vriendelijke groeten, 

Het team van de Sint-Petrusschool