De MR van de Sint-Petrusschool bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Dit jaar zijn dat:
  • Kyra Somers -namens de ouders(Voorzitter)
  • Sushma Rambaran-namens de ouders
  • Joan Stevense -namens de leerkrachten
  • Trees Konijn -namens de leerkrachten

Wat doet de MR?

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Ouders en leerkrachten kunnen via de MR invloed uitoefenen op het beleid van de school. De MR praat en denkt mee over alles wat er op school gebeurt. De meeste besluiten die het schoolbestuur wil nemen, moeten vooraf worden voorgelegd aan de MR. Maar de MR kan ook hun eigen ideeën en visie neerleggen bij het schoolbestuur. De school kan niet om de MR heen.

Instemmingsrecht en adviesrecht MR

De MR praat niet alleen mee, de MR geeft ook adviezen en beslist mee. In de wet is vastgelegd dat de MR dat op twee manieren kan doen: instemmingsrecht en adviesrecht.
 
Bij instemmingsrecht kan het bestuur pas een beslissing nemen als de MR akkoord is gegaan. Afhankelijk van het onderwerp hebben of de leerkrachten, of de ouders die in de MR zitten instemmingsrecht. Bij andere onderwerpen moeten alle vier de leden instemmen. Onderwerpen waar de MR instemmingsrecht over heeft zijn bijvoorbeeld het schoolplan en het schoolreglement.
 
Bij adviesrecht kan de MR het schoolbestuur van advies dienen. Het bestuur hoeft dit advies niet over te nemen. Wel moeten ze er serieus naar kijken, en goed beargumenteren waarom ze het advies niet hebben overgenomen.

MR en directie

De MR heeft overleg met de directie (als vertegenwoordiger van het schoolbestuur) over zaken als de schoolgids, het vaststellen van de schooltijden, hoe om te gaan met bezuinigingen in het onderwijs en over verbeteringen in het onderwijs, zoals het aanschaffen van digitale schoolborden. Natuurlijk zijn nog tal van andere onderwerpen te bedenken. Allemaal onderwerpen waar u en uw kinderen direct of indirect mee te maken krijgen.

Vragen aan de MR? 

Alle ouders die kinderen op de Sint-Petrusschool hebben worden vertegenwoordigd door de ouders die in de MR zitten. Mocht u een idee of een probleem hebben, dan moet u een van de ouders aanspreken, zodat zij uw idee in de MR-vergaderingen kunnen meenemen. De MR kan geen individuele problemen bespreken, alleen zaken die breder kunnen worden getrokken. Een voorbeeld:u ziet regelmatig een invaller voor de klas van uw kind staan en u bent benieuwd naar het beleid rondom invalkrachten op school. Hiervoor kunt u bij ons terecht.
 
U kunt Kyra Somers of Sushma Rambaran op het schoolplein aanspreken of een brief sturen of mailen naar:
Postadres: Ouddiemerlaan 106, 1111 HL Diemen (t.n.v. MR)
 
Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen. In principe zit je voor twee jaar in de MR. Verkiezingen worden in de wekelijkse memo aangekondigd.
 
De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar.  

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Binnen ASKO worden een aantal zaken op stichtingsniveau besproken, de GMR is daarbij gesprekspartner voor het schoolbestuur. Meer informatie over die GMR vindt u hier.