De volledige naam van de ouderraad is: ‘Ouderraad Katholieke Scholen te Diemen’.
 
De doelstelling is :
  • Bevordering van de samenwerking tussen school en ouders;
  • Bevordering van kennis en inzicht bij ouders voor wat betreft opvoeding en onderwijs op school;
  • Vertegenwoordiging van de ouders in het overleg/ samenwerking met het schoolteam, schoolbestuur en de medezeggenschapsraad.
Alle ouders zijn automatisch lid van de ouderraad, tenzij men schriftelijk te kennen heeft gegeven dat men dat niet op prijs stelt.
 
De ouderraad vergadert maandelijks in het bijzijn van een lid van het schoolteam.

Contact met de Ouderraad

Vragen of opmerkingen kunt u richten tot de secretaris of tot een van de leden van het bestuur van de ouderraad. Uw vragen worden besproken in de eerstvolgende vergadering. Hierna krijgt u antwoord.
 
 
Eens per jaar wordt de jaarvergadering gehouden van de ouderraad. Tijdens de jaarvergadering wordt de ouderbijdrage voor het lopende schooljaar vastgesteld. Ouders worden tijdig geïnformeerd over de hoogte hiervan.

Vrijwillige ouderbijdrage

In de jaarvergadering van de Ouderraad is de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2020/2021 vastgesteld op:

€ 30,00 per kind voor het 1ste en 2de kind binnen 1 gezin
€ 25,00 per kind voor het 3de en daaropvolgende binnen 1 gezin
€ 15,00 per kind dat na 1 januari start op school

De gelden worden ieder jaar besteed aan activiteiten op school die niet met leermiddelen te maken hebben, zoals;

  1. Jaarabonnement - Artis (kortingskaart)   
  2. Sinterklaasfeest - aanschaf cadeaus, bijdrage voor surprises en bezoek Sinterklaas en Pieten
  3. Kerstviering - betreft versiering van de tafels in de klas en drinken voor de kinderen tijdens het kerstdiner en de ouders op het schoolplein
  4. Excursies - bijvoorbeeld toegang/entreekosten Muiderslot, Tropenmuseum, Anne Frank museum, Rijksmuseum, Artis etc.
  5. Voorleesontbijt & Pasen – versnapering voor de kinderen
  6. Eenmalige extra's voor de school zoals de digitale schoolbel, toneelverlichting, uitbreiding van de huidige geluidsapparatuur voor het verbeteren van de kwaliteit van de musical, de Kerstviering, het leerlingenconcert en de playbackshow.
In deze ouderbijdrage zijn de kosten voor het schoolreisje niet meegenomen. Deze worden in een aparte bijdrage gevraagd.
 
U kunt de ouderbijdrage overmaken voor uw kind(eren) naar:
Rekeningnummer (IBAN):   NL10INGB0004085674
Ten name van:  Ouderver kathol scholen Diemen
Onder vermelding van:   naam + groepsnummer van het kind