Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen 

De kern van ons onderwijs wordt gevormd door de gedachte dat elke leerling uniek is, maar dat betekent niet dat elke leerling ook een eigen leerprogramma krijgt. We groeperen leerlingen op basis van overeenkomstige kenmerken en behoeften. Dat doen we om twee redenen: enerzijds is leren een sociaal proces, anderzijds weten we dat té geïndividualiseerd onderwijs een negatieve invloed heeft op de leer- en sociale opbrengsten.

Onafhankelijke toetsen 

Op de Sint-Petrusschool worden vanaf groep 3 op een aantal momenten in het jaar bij de leerlingen landelijk genormeerde toetsen afgenomen. Het betreft de Citotoetsen voor lezen, spelling, rekenen/wiskunde, begrijpend lezen en woordenschat. De uitslagen van deze toetsen geven een redelijk objectief beeld van de leerprestaties van de kinderen en worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem. De individuele resultaten worden door de interne begeleider (IB’er) en de groepsleerkracht besproken. Als daartoe aanleiding is, worden de prestaties van een leerling in een breder verband besproken. 

Ouders hebben recht op inzage in het dossier en het leerlingvolgsysteem. Omwille van de privacy moet een aanvraag daartoe altijd tijdig kenbaar gemaakt worden.

Met behulp van het leerlingvolgsysteem proberen wij de leerlingen op de hierboven vermelde leergebieden zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Maar naast dit systeem zijn vanzelfsprekend de ontwikkeling en de resultaten van de kinderen in de groepen zeer belangrijk. Behalve het geven van waarderingen voor het gemaakte werk, vinden wij het ook heel belangrijk kinderen tijdens hun werk te observeren. Ook de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen wordt gevolgd tijdens de schoolloopbaan.